लेखा परीक्षण प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आ.व. २०७१÷०७२ को आन्तरीक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७२-८-२५ ICT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
यस कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ को तेश्रो तथा अन्तिम चौमासिकको अषाढ मसान्त सम्मको राजश्व÷धरौटी÷साधारण÷विकासको आर्थिक विवरण तथा सो संग सम्बन्धीत पेश भए
सम्मको लेखापरिक्षण सम्पन्न गरी तयार गरिएको पाना (७१) को प्रतिवेदन यसै साथ संलग्न छ
Skip to toolbar