अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
रौतहट जिल्ला अन्तर्गत न.पा तथा गाँउपालिका प्रमुख-उपप्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत विवरण suchana विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
रौतहट जिल्ला अन्तर्गत न.पा तथा गाँउपालिका प्रमुख-उपप्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत विवरण
रौतहट जिल्ला अन्तर्गत स्थानीय तह न. पा तथा गाउपालिकाको जनसंख्या, छेत्रफल तथा गरिबीको स्थिती विवरण सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
रौतहट जिल्ला अन्तर्गत स्थानीय तह न. पा तथा गाउपालिकाको जनसंख्या, छेत्रफल तथा गरिबीको स्थिती विवरण
MSNP Updated Ward of Rautahat Municipality विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
MSNP Updated Ward of Rautahat Municipality
वहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यक्रमको प्रतिबेदन सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यक्रमको प्रतिबेदन
बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यक्रम आ.व.२०७३/०७४ , सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यक्रम आ.व.२०७३/०७४
आ.व. २०७४/२०७५ को जिल्ला परिषद, विषयगत समिति र एकिकृत योजना तर्जुमा बैठक सम्बन्धि कार्ययोजना , सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७४/२०७५ को जिल्ला परिषद, विषयगत समिति र एकिकृत योजना तर्जुमा बैठक सम्बन्धि कार्ययोजना
ग.वि.स. सचिवहरुको सरुवा तथा पदस्थापन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
ग.वि.स. सचिव सरुवा
सेवा करार सम्झौता गर्न आउने बारे (सिमाक्षेत्र) , विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सेवा करार सम्झौता गर्न आउने बारे (सिमाक्षेत्र)
इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्बन्धी सूचना सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सूचना
आ.व.२०७३/२०७४ को जिल्ला विकास योजना सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
[embeddoc url="http://ddcrautahat.gov.np/wp-content/uploads/2017/01/DDC-24Parishad.zip" download="all"]
आ.व.२०७३/०७४ को नगर तथा गाउँ परिसदको विवरण विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
[embeddoc url="http://ddcrautahat.gov.np/wp-content/uploads/2017/01/2073.074-Nagar-Parisad-ko-Bibran-2.pdf" download="all"]
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको विवरण (आ.व.२०७३/०७४) 2073.09.08 सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको विवरण (आ.व.२०७३/०७४)
वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीको प्रतिवेदन , २०७३-५-७ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीको प्रतिवेदन
समीक्षा गोष्ठीको निष्कर्ष र सारसंक्षेप २०७३-०५-१० सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
समीक्षा गोष्ठीको निष्कर्ष र सारसंक्षेप
आ व २०७३/७४ को गा. वि. स को बजेट २०७३-५-७ सुचना साखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गाउँ विकास समिति अनुदानमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को विनियोजित बजेट बाँडफाँड र खर्च गर्ने अख्तियारी
MCPM_VDC result 071/72 २०७३-४-१८ सुचना साखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
MCPM_VDC result 071/72
MCPM ddc result 071/72 २०७३-०४-१८ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
MCPM ddc result 07172
रौतहट जिल्लाको जनसान्खिक विवरण २०७३-०४-११ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
रौतहट जिल्लाको जनसान्खिक विवरण
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना २०७३-०४-०६ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना
आ.व २०७२/७३ मा जि.वि.स द्वारा संचलित योजना , २०७३/३/१२ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व २०७२/७३ मा जि.वि.स द्वारा संचलित योजना

Skip to toolbar